ഷര്‍ട്ട് ഇട്ടപ്പോള്‍ ബട്ടന്‍ പൊട്ടി പോയി,
ബാഗ് എടുത്തപ്പോള്‍ ഹാന്ഡില്‍ വിട്ടു പോയി,
ഡോര്‍ തുറന്നപ്പോള്‍ കുറ്റി ഒടിഞ്ഞു.
കര്‍ത്താവേ മൂത്രം ഒഴിക്കാന്‍ പേടി ആകുന്നു

My laptop, PC, external HDD and mobile crashed.
Boo Haa Haa

Advertisements