ഷര്‍ട്ട് ഇട്ടപ്പോള്‍ ബട്ടന്‍ പൊട്ടി പോയി,
ബാഗ് എടുത്തപ്പോള്‍ ഹാന്ഡില്‍ വിട്ടു പോയി,
ഡോര്‍ തുറന്നപ്പോള്‍ കുറ്റി ഒടിഞ്ഞു.
കര്‍ത്താവേ മൂത്രം ഒഴിക്കാന്‍ പേടി ആകുന്നു

My laptop, PC, external HDD and mobile crashed.
Boo Haa Haa