ചിക്കന്‍ഗുനിയയും ചപ്പാത്തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം?

ചിക്കന്‍ഗുനിയ പരത്തുന്നതു്‌ കൊതുകുകളാണു്‌.
ചപ്പാത്തി പരത്തുന്നതു്‌ മനുഷ്യരാണു്‌.

Thanks Bency