ബാര്‍ബര്‍ ബാലന്‍ എവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു?

 

ഒരു ക്ലൂ തരാം. സിങ് വിത്ത് മീ.

“വ്യത്യസ്തനാം ഒരു ബാര്‍ബറാം ബാലനെ സത്യത്തില്‍ ആരും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല…”

 

 

 എവിടെ?

 

Courtesy Sunil M.