ബാബു കുരിയാക്കൊസ്‌ ഇനി ഇടക്ക്‌ മലയാളത്‌തില്‍ ബ്ലൊഗ് ചെയ്യും. സൂക്ഷിക്കുക!

Check out http://adeign.googlepages.com/ilamozhi.html, a ‘Manglish to Malayalam converter’ for more info, including how to make sense of the stuff above.

My thanks to Tess Thomas for the info.